Hodnotenie

Hodnotenie výstupov:

Písomná práca:

Učiteľ odborného predmetu podľa zaradenia – známka do predmetu v 1. Polroku

Prezentácia:

Učiteľ odborného predmetu podľa zaradenia – známka do predmetu v 2. Polroku

Odborná porota

(žiaci seminárov, učitelia)       Hodnotenie priamo na konferencii – Vecná cena pre tri najlepšie tímy

Laická porota

 ČO SA HODNOTÍ ?

 1. Obsah práce
  1. odborná úroveň práce
  2. inovácie v práci
  3. zmysel práce
  4. spôsob vyjadrovania
  5. jazyk
  6. využité zdroje

 

 1. Technická stránka
  1. Úprava dokumentu – Písmo Times new roman, veľkosť 12, nadpisy veľkosť 14, riadkovanie 1.5; okraje – 2,2,2; Úvodná strana (Téma práce, Zaradenie do predmetu,  Škola, Mená a priezviská autorov, Triedy, Školský rok)
  2. Kvalita prezentácie – čitateľnosť, prehľadnosť…
  3. Kvalita vystúpenia
  4. Podiel práce celej skupiny

Požiadavky na obsah práce

 1. V práci musí byť jasný prínos žiakov
  1. Cieľ práce (Čo ma zaujalo, čo chcem zistiť, čo chcem ukázať, prečo riešim danú tému)
  2. Skúsenosti s témou, aktuálna situácia…
  3. Problém, ktorý v práci riešim
  4. Hypotézy alebo výskumné otázky (vlastné predpoklady, odhady…)
  5. Experiment (vstupy, výpočty, výstupy)
  6. Pozorovanie a zápis z pozorovania (vlastný výskum, prieskum, pozorovanie situácie…)
  7. Overenie hypotéz
  8. Vyslovenie záveru a prípadné odporúčanie pre budúcnosť (čo zmeniť, pridať, …)

Termíny pre rok 2017/2018

1.KOLO – Výber témy a tímov

 1. môžu sa prihlásiť všetci študenti – 1 -3. ročník povinne, 4. a 5. ročník dobrovoľne
 2. prihlasovanie cez formulár – T: koniec októbra
  1. mail kontaktnej osoby členovia tímu (plus triedy, ktoré navštevujú)
  2. meno vedúceho tímu predmet, do ktorého chcete príspevok zaradiť
  3. KOLO – spracovanie práce v textovej podobe (Txt, Word…) a ich odovzdanie predmetovému učiteľovi T: koniec decembra
 3. práca v rozsahu 4 – 10 strán A4
 4. jazyk práce – anglický/slovenský
 5. Uvedené zdroje – literatúra, internetové odkazy
 6. KOLO – hodnotenie prác predmetovým učiteľom T: koniec januára

Predmetový učiteľ

 1. zhodnotí odbornú stránku práce
 2. dá spätnú väzbu žiakom tímu – najlepšie osobne
 3. ohodnotí prácu známkou do svojho predmetu
 4. KOLO – spracovanie prezentácií

– tímy spracujú svoju prácu do formy prezentácie podľa pripomienok odborného učiteľa a odovzdajú  T: koniec februára

 1. KOLO – výber prezentácií na základe odprezentovania prác pred odbornou komisiou

– odborná komisia = predmetový učiteľ a žiaci seminárov vyberú z odovzdaných prác a prezentácie tie, ktoré postúpia do finále – T: marec

– postupujú – 2 príspevky z predmetu = celkovo 12 príspevkov

– predmetový učiteľ ohodnotí prácu známkou do svojho predmetu

 1. KOLO – KONFERENCIA – T: po ¾ ročnom hodnotení

Priebeh konferencie – 3 ČASTI (2 prestávky)