Hodnotenie

Hodnotenie výstupov:

Písomná práca:

Učiteľ odborného predmetu podľa zaradenia – známka do predmetu v 1. Polroku

Prezentácia:

Učiteľ odborného predmetu podľa zaradenia – známka do predmetu v 2. Polroku

Odborná porota

(žiaci seminárov, učitelia)       Hodnotenie priamo na konferencii – Vecná cena pre tri najlepšie tímy

Laická porota

 ČO SA HODNOTÍ ?

 1. Obsah práce
  1. odborná úroveň práce
  2. inovácie v práci
  3. zmysel práce
  4. spôsob vyjadrovania
  5. jazyk
  6. využité zdroje

 

 1. Technická stránka
  1. Úprava dokumentu – Písmo Times new roman, veľkosť 12, nadpisy veľkosť 14, riadkovanie 1.5; okraje – 2,2,2; Úvodná strana (Téma práce, Zaradenie do predmetu,  Škola, Mená a priezviská autorov, Triedy, Školský rok)
  2. Kvalita prezentácie – čitateľnosť, prehľadnosť…
  3. Kvalita vystúpenia
  4. Podiel práce celej skupiny

Vložiť komentár