Termíny pre rok 2017/2018

1.KOLO – Výber témy a tímov

 1. môžu sa prihlásiť všetci študenti – 1 -3. ročník povinne, 4. a 5. ročník dobrovoľne
 2. prihlasovanie cez formulár – T: koniec októbra
  1. mail kontaktnej osoby členovia tímu (plus triedy, ktoré navštevujú)
  2. meno vedúceho tímu predmet, do ktorého chcete príspevok zaradiť
  3. KOLO – spracovanie práce v textovej podobe (Txt, Word…) a ich odovzdanie predmetovému učiteľovi T: koniec decembra
 3. práca v rozsahu 4 – 10 strán A4
 4. jazyk práce – anglický/slovenský
 5. Uvedené zdroje – literatúra, internetové odkazy
 6. KOLO – hodnotenie prác predmetovým učiteľom T: koniec januára

Predmetový učiteľ

 1. zhodnotí odbornú stránku práce
 2. dá spätnú väzbu žiakom tímu – najlepšie osobne
 3. ohodnotí prácu známkou do svojho predmetu
 4. KOLO – spracovanie prezentácií

– tímy spracujú svoju prácu do formy prezentácie podľa pripomienok odborného učiteľa a odovzdajú  T: koniec februára

 1. KOLO – výber prezentácií na základe odprezentovania prác pred odbornou komisiou

– odborná komisia = predmetový učiteľ a žiaci seminárov vyberú z odovzdaných prác a prezentácie tie, ktoré postúpia do finále – T: marec

– postupujú – 2 príspevky z predmetu = celkovo 12 príspevkov

– predmetový učiteľ ohodnotí prácu známkou do svojho predmetu

 1. KOLO – KONFERENCIA – T: po ¾ ročnom hodnotení

Priebeh konferencie – 3 ČASTI (2 prestávky)

Vložiť komentár