Požiadavky na obsah práce

 1. V práci musí byť jasný prínos žiakov
  1. Cieľ práce (Čo ma zaujalo, čo chcem zistiť, čo chcem ukázať, prečo riešim danú tému)
  2. Skúsenosti s témou, aktuálna situácia…
  3. Problém, ktorý v práci riešim
  4. Hypotézy alebo výskumné otázky (vlastné predpoklady, odhady…)
  5. Experiment (vstupy, výpočty, výstupy)
  6. Pozorovanie a zápis z pozorovania (vlastný výskum, prieskum, pozorovanie situácie…)
  7. Overenie hypotéz
  8. Vyslovenie záveru a prípadné odporúčanie pre budúcnosť (čo zmeniť, pridať, …)

Vložiť komentár